خانه » پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی در ابعاد و ضخامت‌هایی ساخته می‌شود که مقاومت و استحکام بیشتری نسبت به پروفیل ساختمانی دارد ورق این نوع پروفیل به علت ضخامت بالا توسط نورد گرم تولید میشود. معمولا پروفیل صنعتی ضخامتی بین 5 تا 8 میلیمتر دارد. پروفیل‌های صنعتی معمولا در ساخت سازه‌های فلزی بزرگ مثل پل‌ها  مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پروفیل صنعتی

محصولسایزحالتمحل بارگیریواحدفروشبروزسانیقیمت
پروفیل ۵ صنعتی ۱۸۰*۱۸۰۱۸۰*۱۸۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۲۰۰*۱۰۰۱۰۰*۲۰۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۱۲۰*۱۲۰۱۲۰*۱۲۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۱۴۰*۱۴۰۱۴۰*۱۴۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۱۵۰*۱۰۰۱۰۰*۱۵۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۱۵۰*۱۵۰۱۵۰*۱۵۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۱۸۰*۱۰۰۱۰۰*۱۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۹۰*۹۰۹۰*۹۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۱۰۰*۵۰۵۰*۱۰۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۱۰۰*۱۰۰۱۰۰*۱۰۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۷۰*۷۰۷۰*۷۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۸۰*۸۰۸۰*۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۸۰*۴۰۴۰*۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۸۰*۶۰۶۰*۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۶۰*۶۰۶۰*۶۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۰ صنعتی ۲۰۰*۲۰۰۲۰۰*۲۰۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۰ صنعتی ۳۰۰*۳۰۰۳۰۰*۳۰۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۴ صنعتی ۳۰۰*۳۰۰۳۰۰*۳۰۰شاخه ۱۲ متریکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۶ صنعتی ۳۰۰*۳۰۰۳۰۰*۳۰۰شاخه ۱۲ متریکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۰ صنعتی ۱۸۰*۱۸۰۱۸۰*۱۸۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۰ صنعتی ۲۰۰*۱۵۰۱۵۰*۲۰۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۰ صنعتی ۲۰۰*۱۶۰۱۶۰*۲۰۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۰ صنعتی ۱۶۰*۱۶۰۱۶۰*۱۶۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۰ صنعتی ۱۴۰*۱۴۰۱۴۰*۱۴۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۱۰ صنعتی ۱۸۰*۱۸۰۱۸۰*۱۸۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۸ صنعتی ۱۶۰*۱۶۰۱۶۰*۱۶۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۸ صنعتی ۲۰۰*۱۵۰۱۵۰*۲۰۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۸ صنعتی ۱۴۰*۱۴۰۱۴۰*۱۴۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۸ صنعتی ۱۸۰*۱۸۰۱۸۰*۱۸۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۸ صنعتی ۲۰۰*۲۰۰۲۰۰*۲۰۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۸ صنعتی ۳۰۰*۳۰۰۳۰۰*۳۰۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۶ صنعتی ۲۰۰*۱۵۰۱۵۰*۲۰۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۶ صنعتی ۱۴۰*۱۴۰۱۴۰*۱۴۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۶ صنعتی ۱۶۰*۱۶۰۱۶۰*۱۶۰شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۶ صنعتی ۱۸۰*۱۸۰۱۸۰*۱۸۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۶ صنعتی ۲۰۰*۲۰۰۲۰۰*۲۰۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۶ صنعتی ۳۰۰*۳۰۰۳۰۰*۳۰۰شاخه ۱۲ متری،شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۵ صنعتی ۱۶۰*۱۶۰۱۶۰*۱۶۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
پروفیل ۶ صنعتی ۲۰۰*۱۶۰۱۶۰*۲۰۰شاخه ۱۲ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
فیلتر : بازنشانی
#wtbp-table-15_777602_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-15_777602_wrapper th {text-align: center;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} .wtbpTitle { direction: rtl; float: right; }
به بالای صفحه بردن